Yang Chow Fried Rice (Cơm Chiên Dương Châu) (양저우 볶음밥) (揚州炒飯)

Lemongrass chicken, pork chops, fried egg, egg patty, and shredded pork. Served with steamed rice, savory, sesame seeds, broth, and fish sauce. (Gà nướng sả, sườn, bì, Chả trứng, trứng chiên) (레몬그라스를 곁들인 구운 닭고기, 갈비, 껍질, 계란말이, 계란 후라이) (特別飯(香茅烤雞排骨,猪皮絲,蒸蛋,煎蛋).

$ 16.25